Our Exchange Partners

Cryptopia : https://www.cryptopia.co.nz/

Yobit : https://yobit.net/